Kooperativet

                                                                   Trollebos historia

År 1989 började en grupp engagerade föräldrar att förhandla med kommunen för att få möjlighet att starta upp en egen förskola, helt i föräldrakooperativ regi.
Föräldrarna ville skapa en plats där föräldrar och pedagoger arbetade tillsammans för barnens välbefinnande och lärande. 
Åren har gått och under den tiden har Trollebo lyckats få nya, egna lokaler på Ängsvägen, omgivna  av grönska och lugn.
Beslut rörande kooperativet fattas av sittande styrelse eller diskuteras och fattas på medlemsmöten och årsmöten, där alla får en chans att göra sin röst hörd och ta upp de frågor som de anser vara av värde.

Förskolan Trollebo drivs i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är föräldrarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger Trollebo.
Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar, vilket samtidigt ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö. Tillsammans med pedagogerna arbetar föräldrarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen. 

Ansvar, men också en chans att påverka
Medan det är förskolechefen tillsammans med pedagogerna som styr över den dagliga pedagogiska verksamheten är det kooperativets ansvar att se till att allt annat rörande förskolan fungerar som det ska. På Trollebo tar man tillvara på de olika erfarenheter som föräldrarna har och varje familj är med och ansvarar för ett ämnesområde, en arbetsuppgift eller ett uppdrag. Uppgifterna kan handla om allt från praktiska göromål såsom snickra och måla, till rekrytering eller inköp. Omfattning och intensitet av de olika uppdragen varierar. 

Precis som i andra föreningar har även Trollebo även en sittande styrelse med ordförande, styrelseledarmöter och suppleanter som träffas varje månad. Styrelsen ansvarar för att planera, fördela och leda arbetet inom föreningen, förvalta föreningens medel och se till att gällande stadgar och regler efterföljs. Det är även styrelsens arbete att ta hand om personalfrågor, verksamhetsfrågor mellan kooperativet och förskolechefen samt att kalla till föreningsmöte. 

Jour 
Alla familjer utom de med styrelseansvar ingår i det rullande schemat för jouransvar. Att ha jouren innebär att man i händelse av frånvarande personal kan bli inkallad för att hjälpa till i verksamheten under en dag. Genom att joura lär man inte bara känna personalen på ett trevligt vis, utan även förskolans alla barn. Man får även en inblick i den dagliga verksamheten som barnen arbetar i och se hur Reggio Emilia - pedagogiken inspirerar till roliga projekt. 

Medlemsmöten 
Två-fyra gånger per år kallar styrelsen in alla medlemmar till medlemsmöte eller årsmöte, där man vill att minst en förälder från varje familj närvarar. På mötena informerar styrelsen om det fortlöpande arbetet och kommande aktiviteter, men alla föräldrar får också chansen att själva ta upp ämnen de vill diskutera eller ventilera. Förutom att avhandla föreningsämnen är medlemsmötena också en trevlig träffpunkt för alla föräldrar. 

Att vara förälder på förskolan Trollebo innebär således ett visst ansvar, men också en stor fördel i och med en större delaktighet i sitt barns vardag. Genom ansvaret lär man känna alla föräldrar, personal och barn på ett sätt som man kanske inte gör på en kommunal förskola. Man arbetar tillsammans med att skapa en tryggare och renare miljö för barnen, och underlättar för alla på förskolan i deras arbete för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Precis som i alla föreningar är det av stor vikt att alla ser sin egen roll som viktig. Att man har möjlighet att t.ex. joura och städa när det behövs. Att man själv tycker att det är viktigt. Viktigt för kooperativet, men framför allt viktigt för barnens vardag. 

Välkommen att ta del av en förskola med många fördelar!

“I  kooperativet finns en rad olika kompetenser och det gör att vi klarar av att driva en förskola tillsammans, lite bättre och trivsammare än många andra”