Trollebos ledord och värdegrund

Trygghet: Vi skapar trygghet genom att vi ser till varandras olikheter, lyssnar och tar tillvara på kompetenser/erfarenheter bland barnen, föräldrarna och kollegorna. Vi är goda förebilder till både barn och kollegor genom att vi visar öppenhet, tillit och respekt. Vi alla, barn och pedagoger, är med och bidrar till en lugn arbetsmiljö.

Barnsyn: Vi pedagoger arbetar utifrån en barnsyn som är tillåtande, respektfull, in-lyssnande och öppen. Vi möter barnen där de befinner sig och arbetar utifrån varje barns enskilda behov, både individuellt och i grupp. Barnen får möjlighet att ta ansvar genom att vi ger dem möjlighet att värna om material, vara en bra kompis och visa respekt mot både människor, djur och natur.

Ett demokratiskt förhållningssätt: Vi strävar efter att ha ett demokratiskt förhållningssätt där allas tankar och åsikter är lika viktiga, värdefulla och betydelsefulla oavsett ålder och kön. Barn, föräldrar och pedagoger får möjlighet att ha inflytande, påverka och vara delaktiga i verksamheten, på olika sätt. Genom delaktigheten så växer barnen, vi vuxna och vi kan skapa ett samarbete, på en gemensam grund

Ett solidarisk samarbete: Vi ser varandras, barn och pedagogers, styrkor genom att ge varandra möjligheter och inte begränsningar. För att kunna vara goda förebilder så lyssnar vi på varandra, hittar gemensamma lösningar, uppmuntrar varandra samtidigt som vi ser allas individuella behov och hjälper varandra utifrån där man befinner sig.


Ansvar: Vi pedagoger tar tillsammans med barnen ansvar för arbetsro, miljö (både ute och inne), gemenskap och att lösa eventuella problem vi kan stöta på under dagens gång. Vi hjälper varandra, uppmuntrar varandra och ger varandra den tid man behöver. Vi pedagoger tar dessutom ansvar för att fullfölja våra åtaganden samt att utgå från våra styrdokument.